Kontakt:


Kancelaria Adwokacka
Adwokat Ewa Filipska
Ul. Jagiellońska 90/4
70-437 Szczecin
Tel. 691- 533- 563

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a zwłaszcza:

 1. w sprawach karnych (zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym) a w szczególności
  • reprezentowanie pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych,
  • sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego, posiłkowego,
  • sporządzanie apelacji, zażaleń
  • sporządzanie zażaleń na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
  • sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego
  • dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie
  • dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
  • dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • sporządzanie wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
 2. w postępowaniu wykonawczym, a w szczególności
  • sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • o odroczenie wykonania kary,
  • o przerwę w karze
 3. w sprawach z zakresu prawa wykroczeń
 4. w sprawach cywilnych, a w szczególności:
  • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym,
  • dochodzenie odszkodowań ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC,
  • dochodzenie kar umownych,
  • prowadzenie spraw o zapłatę, o zadośćuczynienie, o rentę,
  • prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne) w tym konstruowanie klauzul umownych zabezpieczających interesy stron,
  • dochodzenie wykonania umowy, dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej,
  • dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
  • zabezpieczanie wierzytelności
  • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności,
  • prowadzenie spraw o eksmisję,
 5. w sprawach gospodarczych, a w szczególności:
  • obsługa wszelkich podmiotów gospodarczych -spółek prawa handlowego, jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, spółki zoo,
  • rejestrowanie podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji,
  • windykacja należności
 6. w sprawach z zakresu prawa upadłościowego (w tym dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej)
 7. w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, a w szczególności
  • rozwody,
  • separacja,
  • prowadzenie spraw o alimenty, o podwyższenie/obniżenie alimentów,
  • prowadzenie spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • prowadzenie spraw o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
  • prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny
  • prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi
 8. w sprawach spadkowych, a w szczególności:
  • w sprawach o zachowek,
  • w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
  • w sprawach o dział spadku, zapis, polecenie,
  • w sprawach o stwierdzenie nieważności testamentu,
  • w sprawach o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
  • w sprawach o wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • w sprawach dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe
 9. w sprawach z zakresu prawa pracy,
 10. w sprawach egzekucyjnych
 11. w sprawach administracyjnych:
  • skarg, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym)